Yhdistys

Jyväskylän Katulähetys ry on kristilliseltä pohjalta toimiva, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys.

Jyväskylän Katulähetys ry Katulähetystyö aloitettiin Jyväskylässä sotien jälkeen (1945). Yhdistys rekisteröitiin vuonna 1953 ja sen tarkoituksena on syventää raittiusvakaumusta, sosiaalista ja kristillistä ajattelutapaa, sekä auttaa ja avustaa erilaisista riippuvuuksista kärsiviä, vähävaraisia, syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia.

Yhdistyksellä on vankka kokemus alkoholistien, sekakäyttäjien ja huumeongelmaisten sekä vankilasta vapautuvien parissa tehtävästä työstä, samoin eri tavoin syrjäytyneiden auttamisesta ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Yhdistys tekee yhteistyötä lukuisten viranomais-, asiantuntija-, järjestö- ja vapaaehtoistahojen sekä seurakuntien kanssa. Pääyhteistyökumppani on Jyväskylän kaupunki.

Auttamistoimintaan sisältyy eri-ikäisten päihdeongelmaisten tukiasuttaminen, päiväkeskustoiminta, perheiden ja nuorten auttaminen, kierrätystoiminta kirpputoreineen sekä pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja valmennustoiminta. Vuosikymmenien aikana Jyväskylän Katulähetys on antanut asuinsijan tuhansille jyväskyläläisille päihdeongelmaisille, työllistänyt lukuisia vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä ja parantanut heidän edellytyksiään työmarkkinoilla. Se on tehnyt menestyksellistä nuorisotyötä ohjaten nuoria kohti terveitä elämänuria sekä antanut ruoka- ja muuta materiaalista apua tuhansille vähävaraisille sekä auttanut maahanmuuttajia pääsemään uuden elämän alkuun.

Työssämme kohtaamme ihmisiä, joita elämän ankaruus on koetellut monella tapaa, ihmisiä, jotka ovat murtuneet syyllisyyden ja häpeän kuormien alle. Autamme niitä, joiden elämää hallitsevat päihteet ja joiden arkea ovat alkoholin ja huumeiden lisäksi asunnottomuus, työttömyys, perheen hajoaminen, mielenterveysongelmat, syrjäytyneisyys ja yksinäisyys.

Yhteiskunnan viimeaikaiset kehityssuunnat ovat koventaneet ilmapiiriä maassamme. Torjutuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistumassa. Raskaiden taakkojen alta hyvää tulevaisuutta on mahdoton löytää ilman hyväksyntää osoittavan lähimmäisen auttavaa kättä. Epätoivoisessa elämäntilanteessa kadotetaan ote työpaikasta ja pysyvästä asunnosta sekä menetetään masentuneina se lämpö, minkä läheiset ihmiset voisivat antaa. Meidän tehtävänämme on tuoda toivo sinne, missä toivoa ei enää ole.

Katulähetyksen työn sisältö rakentuu yksilöllisestä kohtaamisesta ja auttamisesta. Me opettelemme puhumaan, tuntemaan ja luottamaan. Lisäksi työhön sisältyy akuutin aineellisen hädän lievittäminen, erilaiset aktiviteetit, työtoiminta ja harrastukset, leiritoiminta, retket ja ryhmätoiminta, pullakirkot, kodittomien perinteinen joulujuhla, asunnottomien yöhön osallistuminen, hengelliset tilaisuudet, katulähetysillat ja vapaaehtoisten kouluttaminen. Katulähetystyö on lähimmäisenrakkautta, joka saa voimansa kristillisestä uskosta.

Olen ylpeä Katulähetyksestämme. Tähän yhteisöön ei kuuluta syntyperän mukaan vaan myötätunnon ja rohkeuden vuoksi. Uskon edelleen valitsemiimme arvoihin, kristillisyys, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja uudistuminen. Jumalaan uskoen ja keskinäisen rohkaisun ja avun ansiosta työmme menestyy.

Tehtävänämme on toimia kuin perhe, jossa jokainen voi kokea lämpöä ja yhteisöllisyyttä. Autamme kohtaamiamme lähimmäisiä sekä toinen toistamme eteenpäin. Teemme sitä mitä osaamme parhaiten.

 

Yhdistyksen säännöt

Nimi: JyväskylänKatulähetys ry
Kotipaikka: Jyväskylä
Osoite: Kankitie 10, 40320 Jyväskylä
Rekisterinumero: 63.462
Merkitty rekisteriin: 10.7.1953

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Katulähetys ry ja kotikunta Jyväskylä.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on raamatullisen kristillisyyden hengessä:

 • syventää raittiusvakaumusta sekä sosiaalista ja kristillistä ajattelutapaa
 • auttaa ja avustaa henkisesti, hengellisesti ja aineellisesti erilaisista riippuvuuksista kärsiviä, vähävaraisia, sekä syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia
 • auttaa ja avustaa ennalta ehkäisevän ja sosiaalisen työn keinoin avuntarpeessa olevia

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi taloudellista hyötyä tai voittoa tavoittelematta:

 • järjestää katulähetysiltoja ja muita vastaavia tilaisuuksia
 • järjestää ryhmä-, askartelu-, liikunta-, tukihenkilö-, leiri- ja retkitoimintaa
 • ylläpitää, rakentaa, rakennuttaa ja muutenkin hankkia tukiasuntoja sekä muita toiminnan kannalta tarpeellisia tiloja
 • harjoittaa tarkoitustaan edistävää liikenneluvan varaista toimintaa, kuten esim. muuttoavustuspalveluiden suorittamista ja kierrätystoimintaan liittyvää tavarankuljetusta
 • tarvittaessa järjestää ja ylläpitää muitakin vastaavia päihde- yms. riippuvuuksista kärsivien sekä vankien ja vankilasta vapautuvien kannalta tarpeellisia toimintoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • järjestää luvanvaraisia arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä
 • ylläpitää kirpputoreja ja kierrätystoimintaa sekä
 • harjoittaa tavanomaista kioskikauppaa

Toimintansa mahdollistamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia osakkeita, maa-alueita, kiinteistöjä ja muutakin omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenen tulee osoittaa raamattuun perustuvien kristillisten arvojen hyväksymistä, jolloin hän toimii yhdistyksen tarkoitusperiä kunnioittaen. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen, jonka hallitus jäsenhakemuksen perusteella hyväksyy. Uuden jäsenen on suoritettava jäsenmaksu hyväksymiskokousta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenmaksu on suoritettu.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai tekemällä sen yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli tämä jättää hänelle määrätyn jäsenmaksun suorittamatta, toimii yhdistystä vahingoittaen tai yhdistyksen sääntöjen ja periaatteiden vastaisesti.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu neljäksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi kolmeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen jäsenistöstä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan erovuorot lomittuvat kahden vuoden välein. Ensimmäisen kerran erovuoron ratkaisee arpa, jolloin arvonnan voittaneen toimintakausi on neljä vuotta, hävinneen kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten erovuorot tulevat kolmen vuoden välein, kaksi kerrallaan. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuudet ratkaistaan arvalla.

Hallitukseen ei voi kuulua yhdistyksen palkattu työntekijä tai hallituksen nimeämä yhdistyksen yksikön vastuunkantaja. Työntekijäkokous voi valita hallituksen kokouksiin edustajansa, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus valitsee toiminnanjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvitsemansa henkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ovat paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen erikseen nimeämän henkilön kanssa. Hallitus voi myös antaa nimikirjoitusoikeuden erikseen nimeämälle henkilölle.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta postitse, sähköpostitse tai ilmoituksella yhdistyksen kotisivuilla tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua ja syyskokous syksyllä ennen joulukuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 1 / 10 yhdistyksen äänivaltaisesta jäsenestä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun hallituksen käsittelyn jälkeen. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksessa vain läsnä olevilla, viimeksi erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä on äänioikeus ja kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni. Valtakirjoja ei voi käyttää. Hallitus voi pyynnöstä päättää jäsenistöön kuulumattoman osallistumisesta yhdistyksen kokoukseen, kuitenkin ilman äänivaltaa.

Kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

esitetään:

 • hallituksen toimintakertomus
 • tilinpäätös
 • tilintarkastajien lausunto

päätetään:

 • toimintakertomuksen hyväksymisestä
 • tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 • valitaan kokoukselle sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 • vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 • vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö ennen kuin syyskokous pystyy muodostamaan yhdistykselle hallituksen. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat kristilliseen päihde- ja vankilatyöhön.

 

Missio

Toiminta-ajatus

Tarjoamme tukea ihmisen erilaisissa elämäntilanteissa.

Toimintamme ja arvojemme pohjana on kristillinen ihmiskäsitys, jonka perusta on Raamatussa. Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu jokaisen ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen Jumalan luomana yksilönä. Jokaisen elämällä on ainutlaatuinen tarkoitus. Olennaista kristilliselle ihmiskäsitykselle on armollisuus, ihmisten keskinäinen tasa-arvo ja huolenpito sekä hengellisen ulottuvuuden mukaan ottaminen henkisen, fyysisen ja sosiaalisen rinnalle.

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys
  Asiakaslähtöisyys on asiakkaiden tarpeiden selvittämistä ja jokaisen palvelemista sopivimmalla tavalla kokonaisresurssien puitteissa.
 • Yhteisöllisyys
  Yhteisöllisyys on keskinäistä luottamusta ja tukea, aitoa auttamishalua, jokaisen huomioon ottamista, ymmärtämistä ja hyviä käyttäytymistapoja. Yhteisöllisyys koskee asiakkaiden ja työyhteisön välisiä sekä työyhteisön sisäisiä suhteita.
 • Vastuullisuus
  Vastuullisuus on vastuun kantamista asiakkaista, yhdistyksestä ja ympäristöstä. Vastuullinen toiminta tarkoittaa sääntöjen noudattamista ja annettujen lupausten pitämistä työtovereille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Jokainen työntekijä vastaa yhdistyksen toiminnan laadusta.
 • Rohkeus
  Rohkeus on uskallusta tehdä uusia ja erilaisia asioita. Toiminnan kehittäminen tarvitsee rohkeutta, avoimuutta uusille ideoille ja kykyä toimia asiakkaidemme hyväksi haastavissakin tilanteissa.

Visio 2020

Jyväskylän Katulähetys tunnetaan maakunnallisesti vahvana kristillisenä kansalaisjärjestötoimijana ja ammatillisena, asiakkaiden tarpeisiin vastaavana organisaationa. Katulähetys on joustavuutensa ja uudistumiskykynsä vuoksi haluttu verkostoyhteistyökumppani. Tuotamme laadukkaita palveluita sekä yhdistyksen että yrityksen kautta. Työntekijämme viihtyvät yhteisöllisessä ja työhyvinvointia tukevassa ilmapiirissä.

 

Puheenjohtajat

Jyväskylän Katulähetys ry:n puheenjohtajat vuosina 1953 - 2016

 

PekkaArposuoPekka Arposuo
yrittäjä
2001-
Sakari Pihlaja Sakari Pihlaja
päihdetyöntekijä
1997-2001
VeijoNiinilampiVeijo Niinilampi
päihdetyöntekijä
1997
Jaakko KoivunenJaakko Koivunen
urakoitsija
1986-1996
Seppo RahkonenSeppo Rahkonen
pastori
1984-1985
Ilmari KaskikallioIlmari Kaskikallio
putkimies
1980-1983
Saimi KokkonenSaimi Kokkonen
liikeapulainen
1979
Tauno PöllönenTauno Pöllönen
rakennusmies
1978
Eero HaapiainenEero Haapiainen
NMKY:n sihteeri
1976-1977
Veijo PesonenVeijo Pesonen
diakoni
1975
Antti MakkonenAntti Makkonen
kirvesmies
1974
Johannes NatriJohannes Natri
maalausurakoitsija
1969-1973
Tapio VähäkangasTapio Vähäkangas
pastori
1964-1968
Kauko NykanenKauko Nykänen
pastori
1959-1963
 
Eero Savolainen
ratavartija
1959

Erkki KivirantaErkki Kiviranta
rovasti
1953-1958

 

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy