Jyväskylän Katulähetys

Tehtävänämme on toimia kuin perhe, jossa jokainen voi kokea lämpöä ja yhteisöllisyyttä. Autamme kohtaamiamme lähimmäisiä sekä toinen toistamme eteenpäin. Teemme sitä mitä osaamme parhaiten.

KAtulähetystyötä jo vuodesta 1945

Yhdistyksen säännöt

Nimi: Jyväskylän Katulähetys ry
Kotipaikka: Jyväskylä
Osoite: Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
Rekisterinumero: 63.462
Merkitty rekisteriin: 10.7.1953

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Katulähetys ry ja kotikunta Jyväskylä.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on raamatullisen kristillisyyden hengessä:

 • syventää raittiusvakaumusta sekä sosiaalista ja kristillistä ajattelutapaa
 • auttaa ja avustaa henkisesti, hengellisesti ja aineellisesti erilaisista riippuvuuksista kärsiviä, vähävaraisia, sekä syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia
 • auttaa ja avustaa ennalta ehkäisevän ja sosiaalisen työn keinoin avuntarpeessa olevia

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi taloudellista hyötyä tai voittoa tavoittelematta:

 • järjestää katulähetysiltoja ja muita vastaavia tilaisuuksia
 • järjestää ryhmä-, askartelu-, liikunta-, tukihenkilö-, leiri- ja retkitoimintaa
 • ylläpitää, rakentaa, rakennuttaa ja muutenkin hankkia tukiasuntoja sekä muita toiminnan kannalta tarpeellisia tiloja
 • harjoittaa tarkoitustaan edistävää liikenneluvan varaista toimintaa, kuten esim. muuttoavustuspalveluiden suorittamista ja kierrätystoimintaan liittyvää tavarankuljetusta
 • tarvittaessa järjestää ja ylläpitää muitakin vastaavia päihde- yms. riippuvuuksista kärsivien sekä vankien ja vankilasta vapautuvien kannalta tarpeellisia toimintoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • järjestää luvanvaraisia arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä
 • ylläpitää kirpputoreja ja kierrätystoimintaa sekä
 • harjoittaa tavanomaista kioskikauppaa

Toimintansa mahdollistamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia osakkeita, maa-alueita, kiinteistöjä ja muutakin omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenen tulee osoittaa raamattuun perustuvien kristillisten arvojen hyväksymistä, jolloin hän toimii yhdistyksen tarkoitusperiä kunnioittaen. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen, jonka hallitus jäsenhakemuksen perusteella hyväksyy. Uuden jäsenen on suoritettava jäsenmaksu hyväksymiskokousta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenmaksu on suoritettu.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai tekemällä sen yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli tämä jättää hänelle määrätyn jäsenmaksun suorittamatta, toimii yhdistystä vahingoittaen tai yhdistyksen sääntöjen ja periaatteiden vastaisesti.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu neljäksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi kolmeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen jäsenistöstä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan erovuorot lomittuvat kahden vuoden välein. Ensimmäisen kerran erovuoron ratkaisee arpa, jolloin arvonnan voittaneen toimintakausi on neljä vuotta, hävinneen kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten erovuorot tulevat kolmen vuoden välein, kaksi kerrallaan. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuudet ratkaistaan arvalla.

Hallitukseen ei voi kuulua yhdistyksen palkattu työntekijä tai hallituksen nimeämä yhdistyksen yksikön vastuunkantaja. Työntekijäkokous voi valita hallituksen kokouksiin edustajansa, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus valitsee toiminnanjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvitsemansa henkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ovat paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen erikseen nimeämän henkilön kanssa. Hallitus voi myös antaa nimikirjoitusoikeuden erikseen nimeämälle henkilölle.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta postitse, sähköpostitse tai ilmoituksella yhdistyksen kotisivuilla tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua ja syyskokous syksyllä ennen joulukuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 1 / 10 yhdistyksen äänivaltaisesta jäsenestä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun hallituksen käsittelyn jälkeen. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksessa vain läsnä olevilla, viimeksi erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä on äänioikeus ja kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni. Valtakirjoja ei voi käyttää. Hallitus voi pyynnöstä päättää jäsenistöön kuulumattoman osallistumisesta yhdistyksen kokoukseen, kuitenkin ilman äänivaltaa.

Kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

esitetään:

 • hallituksen toimintakertomus
 • tilinpäätös
 • tilintarkastajien lausunto

päätetään:

 • toimintakertomuksen hyväksymisestä
 • tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 • valitaan kokoukselle sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 • vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 • vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö ennen kuin syyskokous pystyy muodostamaan yhdistykselle hallituksen. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat kristilliseen päihde- ja vankilatyöhön.

Jyväskylän Katulähetys  |  Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä | Y-tunnus 0208192-4 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Designed by Artio Oy Artio Oy